Bewindvoering.

 

Het bewind voeren over iemands geld en goederen is niet niks.

Burgerlijk Wetboek, Boek 1, Titel 9, artikel 438 bijvoorbeeld.

1. Tijdens het bewind komt het beheer over de onder bewind staande goederen niet toe aan de rechthebbende maar aan de bewindvoerder.

2. Tijdens het bewind kan de rechthebbende slechts met medewerking van de bewindvoerder of, indien deze weigerachtig is, met machtiging van de kantonrechter over de onder het bewind staande goederen beschikken.

Met rechthebbende wordt de onder bewind staande persoon bedoeld.

 

Wij hebben vanuit het verleden veel ervaring met het opstellen van verantwoordingen (jaarrekeningen) het controleren van de basisgegevens en het vinden van de redenen van ontsporingen en het weer op het rechte pad brengen van geldstromen.

Onze primaire doelgroep is van gevorderde leeftijd of hoger.

Die – het klinkt wat raar misschien – op weg waren naar een verpleeghuis of er al verblijven. Dit komt mede omdat de eigenaar van Adorcom altijd in de gezondheidszorg heeft gewerkt. Wij hebben vaak contact met de familie van onze cliënt. Ons werk brengt mee dat wij dus ook wel eens met een uiterst klein gezelschapje de cliënt vergezellen op zijn laatste reis, met al het geregel wat daar bij hoort.

Hieronder een globale beschrijving van het werkproces.

 

1. De aanvraag

AdOrCom Bwv B.V. (verder te noemen: de bewindvoerder) zal bij het eerste contact een afspraak maken met degene waarvoor een verzoek tot onderbewindstelling wordt gedaan (verder te noemen: de aanvrager). Het eerste gesprek met de aanvrager kan altijd plaatsvinden met een partner, familielid of hulpverlener. In dit gesprek wordt over en weer kennis gemaakt en zal de bewindvoerder samen met de aanvrager de aanvraag voor bewindvoering invullen. Hierbij kan een medische verklaring van een arts, psychiater, psycholoog e.d. nodig zijn. De aanvrager, familie of uw hulpverlener kunnen dit zelf al hebben gedaan. De bewindvoerder kan hierbij helpen.

 

In het eerste gesprek vindt een inventarisatie plaats van de belangrijke financiële en sociale gegevens. Alle informatie over geldstromen wordt geïnventariseerd. Deze gegevens zijn van belang voor een plan van aanpak (zie bij 2). Indien nodig vindt een tweede gesprek plaats. Doel is immers een compleet beeld te krijgen van de situatie van de aanvrager om vandaaruit te kunnen bepalen of en hoe het beschermingsbewind weer tot stabiliteit kan leiden.

Op basis van het eerste gesprek maakt de bewindvoerder de keuze om wel of niet als bewindvoerder voor de aanvrager op te willen treden.

 

2. Het indienen van de aanvraag bij de Rechtbank

De bewindvoerder zorgt ervoor dat alle benodigde stukken naar de Rechtbank worden gestuurd. Daar hoort ook een plan van aanpak bij, dat door de aanvrager en de bewindvoerder is ingevuld en ondertekend. De bewindvoerder informeert de Rechtbank met een bereidverklaring dat hij/zij de bewindvoering op zich wil nemen.

 

In het plan van aanpak geeft de bewindvoerder aan hoe de financiële zaken van de aanvrager zullen worden beheerd. Ook worden activiteiten genoemd die nodig zijn om inkomsten en uitgaven te optimaliseren. De aanpak van al dan niet problematische schulden wordt benoemd en eventuele schulden en betalingsregelingen worden vastgesteld. Verder worden alle afspraken die van belang zijn voor het bewind in het plan van aanpak vastgelegd. Tevens wordt vastgelegd hoe de communicatie verloopt en hoe en met welke frequentie de bewindvoerder de aanvrager inzicht geeft in het verloop van zijn of haar financiële situatie.

 

3. De rechtszitting

Vervolgens ontvangt de aanvrager en de bewindvoerder een uitnodiging voor een zitting waarin de rechter onderzoekt waarom een verzoek om onderbewindstelling is ingediend. De rechter stelt specifiek de vraag of de aanvrager akkoord gaat met de benoeming van de bewindvoerder om problemen te kunnen voorkomen en/of op te lossen. Uiteindelijk besluit de rechter tot onderbewindstelling van het geld en de goederen van de aanvrager. Het kan voorkomen dat de aanvraag al is ingevuld door de aanvrager zelf, samen met familie of hulpverlener en verzonden is naar de Rechtbank. Als in dat verzoek AdOrCom is voorgedragen als de te benoemen bewindvoerder, dan zal er vóór de rechtszitting een gesprek worden gepland voor een nadere persoonlijke kennismaking.

 

4. Intakegesprek en aanvang bewind

Na ontvangst van de beschikking van de Rechtbank (dat kan 2 tot 5 weken duren) maakt de bewindvoerder een tweede afspraak. Er worden vervolgens twee bankrekeningen geopend: een beheerrekening waarvan de bewindvoerder alle vaste kosten betaalt en een leefgeldrekening, waarop de bewindvoerder geld stort voor kleine boodschappen. Dit kan mogelijk ook de bestaande bankrekening zijn van degene die onder bewind is gesteld. Alle inkomsten en uitgaven worden in dit gesprek doorgenomen en er wordt een budgetplan opgesteld (duur 4 – 6 weken). Ook wordt alle financiële post vanaf dat moment geadresseerd aan het postadres van AdOrCom Bwv BV.

 

De bewindvoerder maakt in deze fase ook een boedelbeschrijving waarin waardevolle zaken worden vastgelegd. Deze boedelbeschrijving is bedoeld voor de onder bewind gestelde en de Rechtbank.

 

5. De werkzaamheden van de bewindvoerder

De bewindvoerder gaat na ontvangst van het eerste inkomen de financiële situatie van de onder bewind gestelde beheren. De taken van de bewindvoerder bestaan uit:

 

– inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen,

– optimaliseren van inkomsten en uitgaven,

– opstellen van een huishoudelijk budget,

– informatie inwinnen bij diverse relevante instanties en instellingen,

– wijzigen van gegevens bij instanties en instellingen,

– openen of sluiten van één of meer bankrekeningen,

– aanvraag van huur- en zorgtoeslag,

– aanvraag kwijtschelding lokale belastingen,

– verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte,

– doorbetalen van de vaste lasten,

– het uitvoeren van administratieve werkzaamheden die hiermee in verband staan,

– postverwerking,

– informeren en adviseren bij juridische zaken en

– jaarlijkse rapportage aan de Rechtbank.

 

6. Bereikbaarheid

Gedurende het bewind is de bewindvoerder op werkdagen telefonisch van 10:00 tot 15:00 uur bereikbaar. Ook kan de cliënt de bewindvoerder doorlopend via e-mail bereiken. E-mails worden altijd binnen 2 werkdagen beantwoord.

 

7. Tussentijdse evaluatie

Er vindt elk jaar een evaluatie plaats. Daarin staat centraal of de onder bewind gestelde tevreden is over de manier van werken en wat er eventueel kan veranderen of verbeteren. Daarnaast kunnen veranderingen in inkomen, in begeleiding, een verhuizing enz. redenen zijn voor een afspraak met de bewindvoerder. Deze mogelijkheid is natuurlijk op elk moment aanwezig.

 

8. Einde van het beschermingsbewind

Het beschermingsbewind eindigt bij overlijden, als de kantonrechter het beschermingsbewind opheft of als hij een andere bewindvoerder benoemt.